MARGOT BOSCH, EVA CASASSAS I JACINT ALTIMIRAS: Presència de Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) en els sediments quaternaris de l'estany de Banyoles (Pla de l'estany)