Paleontologia

Fins al moment actual el fons consta de 13.006 registres, 12.031 dels quals es troben determinats (gènere i espècie), i 975 són indeterminats o pendents de confirmació per especialistes.

Pel que fa a la localització (jaciment contrastat), hi ha 12.616 mostres amb localitat, municipi, país, ... i 390 mosres que no ha estat possible garantir la seva localitat o jaciment d’origen.

6989-potamogeton-crispus-var-pliocenica-vicente.JPG

Registre núm.: 06989 Potamogeton crispus var. pliocenica

Bona part dels materials tenen el seu origen a la península Ibèrica, amb un 90 % que provenen de Catalunya.

Pel que fa a Europa (367), majoritàriament són de França (173) i Itàlia (95), seguides de lluny per Anglaterra (22). Quan a l’Àfrica (86) provenen en bona part del Sàhara occidental (26), d’Àsia 39, dels Estat Units de Norteamèrica són originàries 26 i d’Amèrica del Sud 30.