JOSEP ESCOBAR I ARCARESE & JORDI NEBOT I OBÓN: Primera aportació a la bibliografia sobre història natural de Joan Vicente Castells (1921-2010).